En långsiktig satsning på en vettig västlänk

Kollektivtrafiken i Göteborg
behöver utvecklas. Spårvagnstrafiken bör förbättras och byggas ut och båttrafiken
bör utvecklas.

Men kollektivtrafiken bör bli mer
effektiv och få större kapacitet än vad man kan åstadkomma med bussar, båtar
och spårväg. Pendeltågstrafiken måste byggas ut. Regionen behöver en
pendeltågslinje mellan Borås och Göteborg med en station på Landvetter
flygplats. Vi bör bygga en pendeltågslinje till Torslanda/Hjuvik via centrala
Hisingen, en modern och effektiv pendeltågslinje till Stenungssund/Uddevalla och slutligen en pendeltågslinje till
de södra villaförorterna med slutstation i Särö. Och, vi behöver en västlänk.

Det skall byggas en sådan.

Men vad är det för västlänk som
skall byggas?

Är det en västlänk som underlättar
kommunikationerna i regionen och staden? Är det en västlänk som skapar ökad tillgänglighet till arbete, utbildning,
kultur- och sportutbud? Är det en västlänk som bidrar
till att möta en ökning av järnvägsresandet till och från Göteborg? Är det en västlänk som kommer
att försörja tätbefolkade men perifera delar av stan med en snabb och effektiv
kollektivtrafik? Är det en västlänk som är en långsiktig lösning på nuvarande
och framtida behov i en växande storstad?

Västlänken, i sin föreslagna
sträckning, är utredd, beräknad och manglad i ett otal olika nämnder, utskott,
kommittéer och remissinstanser. Detta är för många ett argument för att västlänken
är bra. Och tycker man inte det, hävdar apologeterna, är man bakåtsträvande och
provinsiell. Men är det inte just bakåtsträvande och provinsiell den föreslagna
västlänken är? Och är den inte för smått och konservativt tänkt?

Den västlänk man beslutat sig för
att bygga kommer att ha en station i Hagaparken och en vid Korsvägen. Båda
stationerna placeras på centrala platser i Göteborg där de flesta redan åker
kollektivt. Stationen vid Korsvägen placeras 500 meter från en existerande
station, Liseberg.

Anledningen till att man vill
flytta pendeltågsstationen denna korta sträcka är att man anser att
Lisebergsstationen är felplacerad. Det ligger något i det, eftersom Korsvägen
är en stor knutpunkt för spårvägslinjer och bussar. Järntorget är en annan stor
knutpunkt för spårvägslinjer, som kommer att bli ännu större med den nya
spårvagnslinjen längs älven. Ändå har man bestämt sig för att upprepa misstaget
från Liseberg genom att placera en ny pendeltågstation 500 meter från den
existerande knutpunkten. I själva verket är det ett allvarligare misstag eftersom
det vid Liseberg redan fanns spår. Hagaparkens station kräver byggnation av nya
spår. Västlänken innebär alltså en flytt av en felplacerad station och
byggnationen av ny, återigen felplacerad, station. Detta till en kostnad av 20
miljarder kronor och en stad vars centrala delar kommer att vara en
byggarbetsplats under 15 år. (Att Hans Hedlunds gamla stadsbibliotek och Adolf
Edelsvärds Hagakyrka med största sannolikhet kommer att få sällskap av triviala
glaslådor i slentrianmodernism är inte heller någon lockande framtid men en
petitess sammanhanget).

Borde man inte tänka om och tänka
större? I väntan på att man tänkt fram en vettig västlänk måste dock något göras.
Utnyttja det som redan finns medan vi planerar om och rätt. Ett förslag skulle
kunna vara att den existerande Lisebergsstationen införlivas på ett bättre sätt
i kollektivtransportsystemet. Det går att göra genom en flyttning av
spårvagnshållplatsen vid Liseberg till en plats utanför Lisebergstationen och med
en ny spårvagnslinje från Sahlgrenska och Chalmers till denna. Nöjesfältet får
i samband med detta en tredje entré och huvudentrén flyttas till Korsvägen.
Pendeltågstationer byggs vid Almedal, Olskroken och Gamlestan. Så kan vi få
arbetsro och planera för en vettig västlänk.

Jag har tagit mig friheten att
dagdrömma om en västlänk som tar ett större grepp och som inlemmar stora, nu
eftersatta, delar av Göteborg i ett effektivt och framåtblickande
kollektivtransportsystem. En ordentlig satsning på en långsiktig, visionär och
radikal utbyggnad. En lösning som verkligen skulle underlätta kommunikationerna
i Göteborgsregionen och västra Sverige. En Västlänk som skulle ge
hundratusentals människor i västra och södra Göteborg och Mölndal tillgång till
en effektiv kollektivtrafik och knyta dessa stadsdelar till det nationella
spårnätet. En Västlänk som skulle knyta samman några av regionens mest
tätbefolkade områden med några av regionens största köpcentra,
kulturinstitutioner, idrottsanläggningar och arbetsplatser.

I ett sådant drömförslag skulle tågtunneln kunna dras via
Kungssten till Grimmered där järnvägen kommer i dagen och på högbana går via
Frölunda Torg till stambanan med en sträckning mot norr och en mot söder och
en, i tunnel, mot Landvetter flygplats. Större stationer, där även regiontåg
stannar, skulle kunna vara Järntorget, Klippan med båtterminal, Kungssten,
Frölunda Torg som blir centralstation för stadsdelen Frölunda med sina
100 000 invånare och Mölndals Bro. Däremellan finns mindre stationer där
endast lokaltåg stannar. Dessa skulle kunna vara Stigbergstorget,
Jaegerdorfsplatsen, Grimmered, Sisjön, Eklanda, Åby och Åbro.

Tänk om det fanns politiker som hade modet att riva upp de
nuvarande planerna. Tänk om det fanns politiker som vågade tänka i vidare
cirklar än Göteborgs innerstad. Tänk om man vågade planera för en rejäl utbyggd
spårtrafik i Göteborg och Västsverige. Tänk om det fanns någon med makt som vågade
flytta Hagaparkens felplacerade station till Järntorget så att en eventuell
framtida utbyggnad åtminstone är möjlig.